ANBI Almelo

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting Lokale Omroep Almelo
Roepnaam: AAFM

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8039.24.173

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
41031937

Bezoekadres van de instelling
Haven Noordzijde 17
7607 ER Almelo

De doelstelling van de ANBI
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:
1. Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente Almelo.
2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
6. De stichting beoogt het algemeen nut.
7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling bestuur:
voorzitter: Jan Krol
secretaris: Jolanda Hofstede
penningmeester: Gerard Voerhuis

Balans 2014/2015
Baten-Lasten 2014/2015