ANBI Borne

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting Radio-TV Borghende
Roepnaam: RTV Borne

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
804482913

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
41031648
Zie uittreksel

Bezoekadres van de instelling
gevestigd in het Kulturhus Borne, 1e verdieping ruimte V6
Marktstraat 23
7622 CP Borne

De doelstelling van de ANBI
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:
1. Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente Borne
2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
6. De stichting beoogt het algemeen nut.
7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Het verzorgen van een lokaal toereikend Media aanbod, gericht op de bewoners in het verzorgingsgebied.

De functie van de bestuurders
Florian Feege – penningmeester

Het beloningsbeleid
Beloningsbeleid bestuurders: Het betreft allen onbezoldigde bestuursfuncties.
De stichting heeft over de rest van het personeel alleen vrijwilligers.
Statuten RTV Borne

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
RTV Borne Jaarverslag 2016

Een financiële verantwoording
Jaarrekening RTV Borne 2016