ANBI Enschede

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting omroep Enschede
Roepnaam: 1Twente Enschede

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
818501480

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
08164218
Zie uittreksel 2015
Oprichtingsakte

Bezoekadres van de instelling
Lonnekerspoorlaan 114a, 7523JM
Enschede

De doelstelling van de ANBI
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:
1. Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente.
2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
6. De stichting beoogt het algemeen nut.
7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Businessplan 1Twente Enschede

Een uitgebreidere staat maken van Stichting Omroep Enschede door:
– Toevoeging van enkele professionals.
– Verbetering van zowel de radio als de televisie-uitzendingen met meer up-to-date nieuws.
– Op de radio vaste discussie programma’s neerzetten op gebied van sport, politiek en cultuur.
– Op televisie meerdere malen per week een TV journaal en een dagelijkse varia uitzending uitzenden. (Internet is hierbij crossmediaal verweven met beide andere ?media.)
Dit scenario biedt inhoudelijk een interessante groei van de omroepactiviteiten op radio, televisie en internet. Dit houdt in dat de omroep een duidelijke meerwaarde heeft voor de informatievoorziening in Enschede, dat het een interessante samenwerkingspartner is en dat het voor zowel medewerkers als vrijwilligers een uitdagende werkomgeving biedt.
– de functie van de bestuurders
Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.

de namen van de bestuurders
De heer G. (Geert) de Raad, Voorzitter
Mevrouw H.W. (Helma) Hoving, Secretaris
De heer P.B.A. (Paul) Temmink, Penningmeester
De heer A.J.F.M. (Bert) Kuipers

De heer J.W. (Wim) Boomkamp

De heer H.J.G (Henk) Keizer

het beloningsbeleid
Beloningsbeleid bestuurders betreft het allen onbezoldigde bestuursfuncties. Een klein deel van het personeel beschikt als beloning over een salarisregeling. De stichting heeft over de rest van het personeel vele vrijwilligers.

een financiële verantwoording
Staat van baten en lasten 2017