ANBI Haaksbergen

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting Radio en Televisie Sternet
Roepnaam: RTV Sternet

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
801403741

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
41028614
Zie uittreksel 2014

Postadres
RTV Sternet
Postbus 110
7480 AC Haaksbergen

De doelstelling van de ANBI
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:
1. Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente.
2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
6. De stichting beoogt het algemeen nut.
7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
– Realisatie verhuizing
– Realisatie Lokaal Toereikend Media Aanbod
– Samenwerking met het RMC Twente
– Uitgroeien tot Lokaal Media Centrum
RTV Sternet Meerjarenbeleid

De namen van de bestuurders
Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
De namen van de bestuurders :
Joop Noppen – voorzitter
Gabriëlle ’t Hoen – penningmeester

Het beloningsbeleid
Het betreft allen onbezoldigde bestuursfuncties. De stichting heeft over de rest van het personeel alleen vrijwilligers.
Statuten RTV Sternet
Gewijzigde statuten Sternet (tav ANBI)

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording
Financiële verantwoording 2016