ANBI Hengelo

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting Lokale Omroep Hengelo
Roepnaam: Radio Hengelo TV

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8018.37.923

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
06088978
Uittreksel (2016)

Bezoekadres
Langelermaatweg 244
7553 JK Hengelo

De doelstelling van de ANBI
De stichting heeft in haar statuten het volgende doel vastgelegd:
1. Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente.
2. Een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.
5. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
6. De stichting beoogt het algemeen nut.
7. De stichting heeft geen winstoogmerk.

de hoofdlijnen van het beleidsplan
Hoewel de scope van dit businessplan in principe in 2013 afliep is door het bestuur aangegeven dat de basisgedachte van dit businessplan ook nog te extrapoleren is naar 2014, 2015 en 2016. Daarbij heeft het bestuur de intentie uitgesproken in 2017 een geheel nieuw businessplan te lanceren.
Businessplan SLOH

de functie van de bestuurders
Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
Voorzitter: De heer W. (Wim) Jager
Penningmeester: De heer P.B.A. (Paulus) Temmink
Secretaris: De heer R. (Rene) Ziel
Algemeen bestuurslid: De heer T. (Ton) Goddijn

het beloningsbeleid
Beloningsbeleid bestuurders: het betreft allen onbezoldigde bestuursfuncties. De stichting bestaat voor 100% uit vrijwilligers.
Statuten SLOH

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Bestuursverslag 2016

een financiële verantwoording
Jaarrekening 2016