ANBI RMC Twente

De lokale omroepen die aangesloten zijn bij het Regionaal Media Centrum Twente zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI genoemd.

Naam van de instelling
Statutaire naam: Stichting Regionaal Media Centrum Twente
Roepnaam: RMC Twente
Zendernaam: 1Twente

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8521 05 587

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
56396244

Contactgegevens
Post- en bezoekadres: Langelermaatweg 244
7553 JK Hengelo/Ov
Telefoon: 06 5197 6562 (voorzitter)
Email adres: secretaris@rmc-twente.nl

Doelstelling
Het RMC Twente is hét samenwerkingsverband van vijf Twentse Lokale Omroepen, te weten in Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen en Hengelo.
De stichting heeft tot doel:
met de samenwerkende lokale omroepen een vergaande samenwerking aan te gaan ten einde

– de realisatie en groei te bevorderen van een financieel en organisatorisch levensvatbare, gezonde derde publieke lokale omroeplaag die haar plek in het publieke bestel volwaardig invulling kan geven, die innovatief is, en die zich snel en flexibel kan aanpassen indien de omstandigheden dat vragen,
– zorg te dragen voor een onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening aan de lokale samenleving en een lokaal toereikend media-aanbod te realiseren waarbij gebruik gemaakt wordt van de belangrijkste media (radio, TV, internet) en de belangrijkste distributiekanalen (de dominante infrastructuren zoals kabel, ether, glasvezel),
– aan de lokale gemeenschap een crossmediaal platform aan te bieden voor de productie, uitwisseling en uitzending van programma’s, van ideeën en opinie,
– de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden en
– een fundament te leggen voor continue innovatie van het publieke lokale mediadomein in Twente,
ten behoeve waarvan de stichting projecten zal initiëren en uitvoeren.
1Twente is de naam waaronder wij onze uitzendingen voortzetten, en hoe wij onszelf in de markt zetten.
Als gevolg van landelijke ontwikkelingen, gestimuleerd door de Rijksoverheid, de VNG en de branche organisatie OLON/NLPO, is het RMC Twente al vergevorderd met het opzetten van de Streekomroep Twente.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Jaarplan 2017
RMC Twente jaarplan 2017 (12/01/2017)

Bestuurssamenstelling
Keizer, J.H.M. (Johan) – voorzitter
Zemansky, J.H.G. (Johan) – secretaris
Visser, J.B. (Ben) – penningmeester
Jager, W. (Wim) – algemeen bestuurslid
Krol, J. (Jan) – algemeen bestuurslid
Noppen, J.P.G. (Joop) – algemeen bestuurslid
Raad, G. (Geert) de – algemeen bestuurslid
Vacature – algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
Artikel 6, lid 9 van de statuten: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
RMC Twente Statuten

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
RMC Twente jaarverslag 2016 (15/03/2017)

Financiële verantwoording
RMC Twente Staat van baten en lasten 2016